Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Alternative: Martial Movement Upheaval

View: 323.376 view

Genre: Shounen, Action, Adventure, Fantasy, Martial arts

Author(s): Tian can tu dou

Artist(s): Tian can tu dou

Type: Chinese Manhua - Read from right to left.

Release: 2015

Status: Ongoing

Wu Dong Qian Kun chapters

Time uploaded
Wu Dong Qian Kun Chapter 100
Wu Dong Qian Kun Chapter 99
Wu Dong Qian Kun Chapter 98
Wu Dong Qian Kun Chapter 97
Wu Dong Qian Kun Chapter 96 : Performance Testing
Wu Dong Qian Kun Chapter 95 : The Royalty Of The Great Yan Empire
Wu Dong Qian Kun Chapter 94 : Royal Capital of the Great Yan Empire
Wu Dong Qian Kun Chapter 93 : Towards the Capital
Wu Dong Qian Kun Chapter 92 : Clan Hierarchy
Wu Dong Qian Kun Chapter 91 : Conflict, Again
Wu Dong Qian Kun Chapter 90 : Obtaining a Heavy Treasure
Wu Dong Qian Kun Chapter 89 : The Clan’s Treasure Vault
Wu Dong Qian Kun Chapter 88
Wu Dong Qian Kun Chapter 87 : What is Arrogance?
Wu Dong Qian Kun Chapter 86 : I Will Win
Wu Dong Qian Kun Chapter 85 : Fighting Lin Lang Tian (1)
Wu Dong Qian Kun Chapter 84 : The Definition of Arrogance (1)
Wu Dong Qian Kun Chapter 83 : Qing Tan’s Cultivation
Wu Dong Qian Kun Chapter 82 : Qing Tan Arrives (1)
Wu Dong Qian Kun Chapter 81
Wu Dong Qian Kun Chapter 80
Wu Dong Qian Kun Chapter 79
Wu Dong Qian Kun Chapter 78
Wu Dong Qian Kun Chapter 77
Wu Dong Qian Kun Chapter 76
Wu Dong Qian Kun Chapter 74
Wu Dong Qian Kun Chapter 73
Wu Dong Qian Kun Chapter 72
Wu Dong Qian Kun Chapter 71
Wu Dong Qian Kun Chapter 70
Wu Dong Qian Kun Chapter 69
Wu Dong Qian Kun Chapter 68
Wu Dong Qian Kun Chapter 67
Wu Dong Qian Kun Chapter 66 : Goodbye After A Reunion
Wu Dong Qian Kun Chapter 65
Wu Dong Qian Kun Chapter 64
Wu Dong Qian Kun Chapter 63
Wu Dong Qian Kun Chapter 62
Wu Dong Qian Kun Chapter 61
Wu Dong Qian Kun Chapter 60
Wu Dong Qian Kun Chapter 59
Wu Dong Qian Kun Chapter 58 : Dine And Dash
Wu Dong Qian Kun Chapter 57
Wu Dong Qian Kun Chapter 56 : Treasure And The Primordial Blood Bat Dragon
Wu Dong Qian Kun Chapter 55 : Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger
Wu Dong Qian Kun Chapter 54
Wu Dong Qian Kun Chapter 53
Wu Dong Qian Kun Chapter 52
Wu Dong Qian Kun Chapter 51 : Black Iris
Wu Dong Qian Kun Chapter 50 : Distant Memory
Wu Dong Qian Kun Chapter 49
Wu Dong Qian Kun Chapter 48
Wu Dong Qian Kun Chapter 47 : One Year Later
Wu Dong Qian Kun Chapter 46
Wu Dong Qian Kun Chapter 45
Wu Dong Qian Kun Chapter 44
Wu Dong Qian Kun Chapter 43
Wu Dong Qian Kun Chapter 42
Wu Dong Qian Kun Chapter 41 : Decisive
Wu Dong Qian Kun Chapter 40
Wu Dong Qian Kun Chapter 39
Wu Dong Qian Kun Chapter 38
Wu Dong Qian Kun Chapter 37
Wu Dong Qian Kun Chapter 36
Wu Dong Qian Kun Chapter 35
Wu Dong Qian Kun Chapter 34
Wu Dong Qian Kun Chapter 33 : Deathmatch At Yan City
Wu Dong Qian Kun Chapter 32
Wu Dong Qian Kun Chapter 31
Wu Dong Qian Kun Chapter 30
Wu Dong Qian Kun Chapter 29
Wu Dong Qian Kun Chapter 28
Wu Dong Qian Kun Chapter 27
Wu Dong Qian Kun Chapter 26
Wu Dong Qian Kun Chapter 25
Wu Dong Qian Kun Chapter 24
Wu Dong Qian Kun Chapter 23
Wu Dong Qian Kun Chapter 22
Wu Dong Qian Kun Chapter 21
Wu Dong Qian Kun Chapter 20
Wu Dong Qian Kun Chapter 19
Wu Dong Qian Kun Chapter 18
Wu Dong Qian Kun Chapter 17
Wu Dong Qian Kun Chapter 16
Wu Dong Qian Kun Chapter 15
Wu Dong Qian Kun Chapter 14
Wu Dong Qian Kun Chapter 13
Wu Dong Qian Kun Chapter 12
Wu Dong Qian Kun Chapter 11
Wu Dong Qian Kun Chapter 10
Wu Dong Qian Kun Chapter 9
Wu Dong Qian Kun Chapter 8
Wu Dong Qian Kun Chapter 7
Wu Dong Qian Kun Chapter 6
Wu Dong Qian Kun Chapter 5
Wu Dong Qian Kun Chapter 4
Wu Dong Qian Kun Chapter 3
Wu Dong Qian Kun Chapter 2
Wu Dong Qian Kun Chapter 1