Yuan Zun

Yuan Zun

Alternative: 元尊

View: 0 view

Genre: Adventure, Fantasy, Martial arts

Author(s): Tian can tu dou (天蚕土豆)

Artist(s): Dr.da ji (dr.大吉)

Type: Japanese Manga - Read from right to left.

Release:

Status: Ongoing

Yuan Zun chapters

Time uploaded
Yuan Zun Chapter 55
Yuan Zun Chapter 54.5
Yuan Zun Chapter 54
Yuan Zun Chapter 53.5
Yuan Zun Chapter 53
Yuan Zun Chapter 52.5
Yuan Zun Chapter 52
Yuan Zun Chapter 51.5
Yuan Zun Chapter 51
Yuan Zun Chapter 50.5
Yuan Zun Chapter 50
Yuan Zun Chapter 49.5
Yuan Zun Chapter 49
Yuan Zun Chapter 48.5
Yuan Zun Chapter 48
Yuan Zun Chapter 47.5
Yuan Zun Chapter 47
Yuan Zun Chapter 46.5
Yuan Zun Chapter 46
Yuan Zun Chapter 45.5
Yuan Zun Chapter 45
Yuan Zun Chapter 44.5
Yuan Zun Chapter 44
Yuan Zun Chapter 43.5
Yuan Zun Chapter 43
Yuan Zun Chapter 42.5
Yuan Zun Chapter 42
Yuan Zun Chapter 41.5
Yuan Zun Chapter 41
Yuan Zun Chapter 40.5
Yuan Zun Chapter 40 : Part 1 & 2
Yuan Zun Chapter 39 : Part 1 & 2
Yuan Zun Chapter 38 : Part 1 & 2
Yuan Zun Chapter 37 : Part 1 & 2
Yuan Zun Chapter 36 : Part 1 & 2
Yuan Zun Chapter 35.5 : Hei Lie Mountain
Yuan Zun Chapter 34.5 : Double Breakthrough (part 2)
Yuan Zun Chapter 34 : Breaking through (part 10
Yuan Zun Chapter 33.5 : Underhanded tactic (part 2)
Yuan Zun Chapter 33 : Underhanded techniques (part 1)
Yuan Zun Chapter 32.5 : The Best (part 2)
Yuan Zun Chapter 32 : The Bet ( part 1)
Yuan Zun Chapter 31.5 : Time Allotment ( part 2)
Yuan Zun Chapter 31 : Time Allotment ( part 1)
Yuan Zun Chapter 30.5 : absorption imprint (part 2)
Yuan Zun Chapter 30 : Absorption Imprint (part 1)
Yuan Zun Chapter 29.5 : Dominence (part 2)
Yuan Zun Chapter 29 : Dominance (part 1)
Yuan Zun Chapter 28.5 : The Third Meridian (Part 2)
Yuan Zun Chapter 28 : The Third Meridian (Part 1)
Yuan Zun Chapter 27.5 : The Jade Falls (Part 2)
Yuan Zun Chapter 27 : The Jade Falls (Part 1)
Yuan Zun Chapter 26.5 : Choosing the Faction (Part 2)
Yuan Zun Chapter 26 : Choosing the Faction (Part 1)
Yuan Zun Chapter 25.5 : The Rise of Zhou Yuan (Part 2)
Yuan Zun Chapter 25 : The Rise of Zhou Yuan (Part 1)
Yuan Zun Chapter 24.5 : Battle Against Lin Feng (Part 2)
Yuan Zun Chapter 24 : Battle Against Lin Feng (Part 1)
Yuan Zun Chapter 23.5
Yuan Zun Chapter 23
Yuan Zun Chapter 22.5
Yuan Zun Chapter 22
Yuan Zun Chapter 21.5 : The Competition begins (part 2)
Yuan Zun Chapter 21 : The Competition Begins
Yuan Zun Chapter 20.5 : Dragon Strike (Part 2)
Yuan Zun Chapter 20 : Dragon Strike (Part 1)
Yuan Zun Chapter 19.5 : Unblocking The First Meridian (Part 2)
Yuan Zun Chapter 19 : Unblocking The First Meridian (Part 1)
Yuan Zun Chapter 18.5 : Spear Form (Part 2)
Yuan Zun Chapter 18 : Spear Form (Part 2)
Yuan Zun Chapter 17.5 : Lin Feng (Part 2)
Yuan Zun Chapter 17
Yuan Zun Chapter 16.5 : Poaching (part 2)
Yuan Zun Chapter 16 : Poaching (Part 1)
Yuan Zun Chapter 15.5 : Visualizing (Part 2)
Yuan Zun Chapter 15 : Visualising (part 1)
Yuan Zun Chapter 14.5 : Charging Yuan Energy Part 2
Yuan Zun Chapter 14 : CHARGING YUAN ENERGY PART1
Yuan Zun Chapter 13.5 : Dragon's Breath (part 2)
Yuan Zun Chapter 13 : Dragon's Breath (part 1)
Yuan Zun Chapter 12.5 : Yuan Food & Liquor (Part 2)
Yuan Zun Chapter 12 : Yuan Food & Liquor (Part 1)
Yuan Zun Chapter 11.5 : King Qi's Appetite (part 2)
Yuan Zun Chapter 11 : King Qi's Appetite
Yuan Zun Chapter 10.5 : Receiving Teaching
Yuan Zun Chapter 10 : Receiving Teaching
Yuan Zun Chapter 9.5 : The Eight Principle Reappears (part 2)
Yuan Zun Chapter 9 : The Eight Principle Reappears (part 1)
Yuan Zun Chapter 8.5 : Seeking The Eight Principles (part 2)
Yuan Zun Chapter 8 : Seeking The Eight Principles
Yuan Zun Chapter 7.5 : Sacred Ground (part 2)
Yuan Zun Chapter 7 : Sacred Ground
Yuan Zun Chapter 6.5 : Ancestral Hall of Zhou (Part 2)
Yuan Zun Chapter 6 : Ancestral Hall Of Zhou
Yuan Zun Chapter 5.5 : First sign of extraordinaries (part 2)
Yuan Zun Chapter 5 : First sign of extraordinaries
Yuan Zun Chapter 4.5 : Su You Wei (2)
Yuan Zun Chapter 4 : Su You Wei (part 1)
Yuan Zun Chapter 3.5
Yuan Zun Chapter 3 : Yuan Master and the Yuan Imprint (Part 001)
Yuan Zun Chapter 2.5 : The Python Swallows the Dragon (part 002)
Yuan Zun Chapter 2 : The Python Swallows the Dragon (part 001)
Yuan Zun Chapter 1 : The Saint Dragon of Zhou Family
Yuan Zun Chapter 0